Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO nagrzewnice.com.pl

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Sklep internetowy działający pod adresem dmuchamy.pl prowadzony jest przez firmą XLAND Magdalena Głowska-Skąpska właściciel Magdalena Głowska-Skąpska z siedzibą przy ulicy Dworcowej 39, kod : 64-500 Szamotuły, REGON: 301204089, NIP: 7871846459.

Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@nagrzewnice.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 663 600 100 lu 61 634 21 11.

Słowniczek: Sklep - prowadzony przez firmą XLAND Magdalena Głowska-Skąpska pod adresem nagrzenwice.com.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu,

Sprzedający – firma XLAND Magdalena Głowska-Skąpska z siedzibą przy ulicy Dworcowej 39, kod : 64-500 Szamotuły

Numerem konta bankowego Sprzedającego – PKO BANK POLSKI SA 50 1020 4128 0000 1502 0085 5353

 

Kupujący - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Konsument - jest Kupujący, który jest osobę fizyczną dokonującą zakupu towaru od Sprzedającego niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Z uprawnień konsumenta mogą skorzystać również osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Czas realizacji zamówienia - przybliżony czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Kupującemu poprzez wybraną formę dostawy.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu nagrzewnice.com.pl , składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów do Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia do anulowania zamówienia i uprawnienia Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako Kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą. W przypadku złożenia zamówienia przez podmiot nie będący Kupującym, w rozumieniu niniejszego regulaminu, realizacja zamówienia może nastąpić jedynie za wyraźną pisemną zgodą Sprzedającego. W przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedającego na realizację zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim sposób przekazania pisemnej zgody Sprzedającego zostanie ustalony dla każdego takiego przypadku indywidualnie pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Każdy Kupujący dokonujący zakupu towarów oferowanych przez Sprzedającego jest obowiązany zapoznać się z treścią regulaminu. W tym celu Sprzedający nieodpłatnie udostępnia treść regulaminu pod linkiem znajdującym się na stronie głównej Sklepu pod nazwą „Regulamin”.

II PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu oraz oferowane w ramach działalności Sprzedającego. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe (chyba że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej), wolne od wad fizycznych lub prawnych, są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP.

III ZAMÓWIENIE

Sprzedaż towarów odbywa się poprzez Sklep w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość na zasadach wynikających z regulaminu. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zamówienie towaru Kupujący może składać za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następny dzień roboczy. Zamówienia w Sklepie Kupujący dokonuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. W celu dostarczenia towaru Kupującemu zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, lub adresu do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby) adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych adresowych, o których mowa w ust 5, w tym zwłaszcza numeru telefonu. Pracownik sklepu może dodatkowo weryfikować zamówienia telefonicznie.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Kupującego adresu dostawy. Przed złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji umowy.

W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

IV CENA

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia złożonego zgodnie z procedurą opisaną w Dziale III regulaminu przez Kupującego oraz przyjęciem zamówienia przez Sklep. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Również inne informacje zawarte na stronie Sklepu, w szczególności takie jak zawartość towaru, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Kupującego i przyjęcia jego oferty przez Sprzedawcę. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania promocji bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany nie dotyczą złożonych do momentu ich wprowadzenia i zgodnych z regulaminem zamówień Kupującego i zawartych na ich podstawie umów sprzedaży.

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedającego b) (przedpłata), c) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki z towarem od kuriera, d) płatność online

Za moment dokonania zapłaty ceny za towar uważa się moment wpływu pieniędzy na konto Sprzedającego.

Do każdego zakupionego towaru dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

Cena brutto towaru nie obejmuje kosztu jego przesyłki do Kupującego. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu tytułem zawartej umowy sprzedaży należność stanowiącą sumę ceny zakupu towaru powiększoną o koszty przesyłki towaru do Kupującego.

Zaproszenie do umowy na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz towar promocyjny dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości oferta złożona przez Kupującego, w sposób określony w punkcie III regulaminu, po wyczerpaniu zapasów nie będzie mogła być realizowana, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika sklepu

V DOSTAWA TOWARU

Wysyłka towaru od Sprzedającego realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Warunki dostawy w sklepie PL obowiązują tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Towar zostanie dostarczony do Kupującego, po wypełnieniu przez niego wymogów wynikających z regulaminu, w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za towar oraz kosztów jego przesyłki do Kupującego lub informacji o wysyłce za pobraniem.

Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Kupującego: za pośrednictwem kuriera wybranego przez Sprzedającego. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Kupujący zostanie poinformowany na stronie Sklepu. Wysokość kosztów przesyłki towaru uzależniona jest od wagi paczki z towarem wysyłanej do Kupującego.

Odbiór przesyłki od kuriera wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu przez kuriera, przechodzą na niego wszelkie uprawnienia i ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

Kupujący w momencie odbioru przesyłki z towarem od kuriera ma prawo w obecności kuriera ocenienia stanu opakowania przesyłki oraz znajdującego się w nim produktu oraz jego zgodności ze złożonym przez niego zamówieniem. W przypadku widocznego uszkodzenia towaru lub opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia opakowania przesyłki lub produktu i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Po takim zawiadomieniu Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.

W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub przez kontakt telefoniczny. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie w Sklepie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Xland Magdalena Głowska-Skąpska ul.Dworcowa 39, 64-500 Szamotuły, sklep@nagrzewnice.com.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztu zwrotu rzeczy.

  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu,

  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Kupującego opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W takim przypadku Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: najlepiej@dmuchamy.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Kupującego składającego reklamację.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem koszty związane z przesłaniem towaru posiadającego wady, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi czy gwarancji. Kupującemu nie będącemu Konsumentem przysługuje prawo reklamowania towaru na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą i nie stosuje się do niego przepisów, jak dla Konsumentów, Sprzedający może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Kupujący, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

Kupujący będący przedsiębiorcą i nie stosuje się do niego przepisów, jak dla Konsumentów traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

VIII ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Informacja na temat rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument lub przedsiębiorca, co do którego stosuje przepisy, jak dla Konsumentów.

W przypadku sporów, których stroną jest konsument, konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedającego na mediację, o którą wniósł konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy). Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

Kliknij tutaj i pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

pixel